SMD

10K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
10R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
1K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
1M 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
220K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
220R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
22K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
22R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
2K2 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
470K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
470R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
47K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
47R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
4K7 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
100K 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
100R 1% 1/4W 1206 0 €/kom
vishay rohs gurt...
100R 1% 1/8W 0805 0 €/kom
vishay rohs gurt...
10K 1% 1/8W 0805 0 €/kom
vishay rohs gurt...
150K 1% 1/8W 0805 0 €/kom
vishay rohs gurt...
150R 1% 1/8W 0805 0 €/kom
vishay rohs gurt...